Buddhovy rozpravy pro nebuddhisty

Buddha (Siddharta Gautama) žil a učil mezi čtvrtým a šestým stoletím př.n. l. v Indii

 

Meditace všímavosti (mindfulness) je inspirována mimo jiné buddhistickou tradicí. V Buddhových rozpravách můžete nalézt praktické inspiraci pro svůj život, i když nejste buddhisté. Nedávno začal jeden můj kamarád studovat Buddhovy rozpravy a pak se mi svěřil, že mu z toho jde kolikrát hlava kolem. Buddha totiž učil různými způsoby různé druhy lidí. Rozpravy určené mnichům a mniškám nebo pokročilým meditujícím nemusí být srozumitelné a praktické pro nás – pro obyčejné lidi. Vybral jsem úryvky z několika Buddhových rozprav, které mi přijdou nejpraktičtější.

 

Rozprava, jak být nejlépe samostatný
(Bhaddekaratta sutta)

Klíčem k této rozpravě je příběh o mnichovi, který všem říkal, že nejlepší je žít sám a spoléhat se jen sám na sebe. Buddha mnichovi připomenul, že je ještě lepší způsob, jak být samostatný, než jen žít o samotě.

Celý text rozpravy v angličtně ...

 

Nenenchte se spoutat minulostí.
Neztrácejte se v budoucnosti.
Minulost již není.
Budoucnost ještě nenastala.
Prožívejte život plně takový, jaký je.
Právě v tomto okamžiku naleznete vyrovnanost a svobodu.
Začněte již dnes.
Zítra již může být pozdě.
Smrt přichází nečekaně.
Jak s ní chcete smlouvat?
Moudrý člověk ví, jak zůstat všímavý dnem i nocí.
To je ten nejlepší způsob, jak být samostatný.

 

Rozprava ke Kálamům
(Kalama sutta)

Tato rozprava je podle mého názoru základem etiky (a to nejen buddhistické). Zdůrazňuje, že veškerá učení jak vést spokojený život, je třeba ověřit vlastní zkušeností. Ve vlastní zkušenosti můžeme ověřit k jakým následkům vede jednání motivované chtivostí, nenávistí a zmatkem.  A na druhé straně si můžeme ověřit důsledky jednání motivované laskavostí, štědrostí a moudrostí.

Celý text rozpravy v češtině nebo v angličtině.

 

 ... nespoléhejte
(1) na to, co jste získali opakovaným slyšením,
(2) na tradici,
(3) na legendy,
(4) na to, co je dáno v písmech,
(5) na teoretické spekulace,
(6) na samozřejmě přijímané ,pravdy‘,
(7) na uvážení zdánlivého stavu věcí,
(8) na to, že se nějaký názor shoduje s vašimi představami,
(9) na něčí přesvědčovací schopnosti,
(10) na úvahu že ,tento asketa je náš učitel‘.

 

Budhhova slova
(Dhammapada)

Z této rozsáhlé sbírky vybírám počáteční verše, které zdůrazňují, že to co prožíváme, je důsledkem naladění mysli.

České volně dostupné vydání v pdf ...

 

1. mysl je předchůdcem stavů,
mysl je základem, mysl je tvůrcem,
s myslí znečištěnou,
kdo hovoří, kdo jedná,
toho strast následuje
jako kolo nohu tažného zvířete

2. mysl je předchůdcem stavů,
mysl je základem, mysl je tvůrcem,
s myslí čistou
kdo hovoří, kdo jedná,
toho štěstí následuje
jako věrný stín

3. „zhanil mě, zbil mě,
přemohl mě a oloupil mě“;
u těch, kdo na tom prodlévají,
jejich zášť se neutiší

4. „zhanil mě, zbil mě,
přemohl mě a oloupil mě“;
u těch, kdo na tom neprodlévají,
jejich zášť se utiší

5. nikoli nenávistí se nenávist
kdy zde utiší,
jen bez nenávisti se utiší,
takový je stav věcí ...

 

Rozprava o laskavosti
(Karaníja-mettá sutta)

Tato rozprava je základem meditace laskavosti a přátelství.

Celý text rozpravy v češtině ...

 

Takto jedná ten,
kdo dovedně pomáhá sobě i druhým
 žít spokojeně a v míru.

... Pěstuje a naplňuje toto přání:
Nechť jsou všechny bytosti v bezpečí, zdravé a šťastné.

... Nechť nikdo nikoho nepodvádí
 a nikdo nikým nepohrdá.
Nechť nikdo z nenávisti, krutosti či vzteku
 nepřeje druhým, aby trpěli.

 

Rozprava o roztočení kola zákona
(Dhamma čakka ppavattana sutta)

Toto je první Buddhova rozprava, kterou vyslovil po svém probuzení. Obsahuje jádro celého Buddhova učení - Čtyři ušlechtilé pravdy. Tyto pravdy mají stejnou strukturu, jakou měli lékařské recepty starých Indů: nemoc, příčina nemoci, uzdravení, cesta k uzdravení. Je to realistický návod ke zvládání životních strastí, či chcete li stresu. Pochopení těchto pravd není možné jen tím, že si je přečteme a budeme o nich přemýšlet. Jedině vlastní zkušeností můžeme nahlédnout, jak moc se dokážeme trápit, když na něčem (či na někom) ulpíme, staneme se závislí, žízníme po něčem tak moc, až se bojíme, že to ztratíme. A když to ztratíme, jsme smutní, zklamaní, vzteklí a zoufalí.

Osmidílnou stezku vedoucí k zániku strasti zmiňovanou na konci úryvku srozumitelně shrnují například předsevzetí Řádu soubytí uvedená níže.

Celý text rozpravy v češtině ...

 

... toto je Ušlechtilá pravda o strasti: zrození je strastné, stárnutí je strastné, nemoc je strastná, smrt je strastná, spojení s nemilými věcmi je strastné, odloučení od věcí milých je taky strastné, když člověk neobdrží, co si přeje, to je taky strastné

... toto je Ušlechtilá pravda o vzniku strasti: je to tato žízeň, jež vede k opětovné existenci, je spojena s potěšením a vášní a nachází radost zde či tam. Jsou to: žízeň smyslů, žízeň po existenci, žízeň po neexistenci.

... toto je Ušlechtilá pravda o zániku strasti: je to zničení právě této žízně beze zbytku, její opuštění, odhození, osvobození, neulpívání na ní.

... toto je Ušlechtilá pravda o cestě, vedoucí k zániku strasti: je to právě tato Ušlechtilá osmidílná stezka: správné pochopení, správné myšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správná všímavost, správné soustředění.

 

Předsevzetí řádu Soubytí

Tato předsevzetí jsou jednou z největších inspirací pro můj život. Jsou vhodná jak pro mnichy tak pro obyčejné lidi. Řád soubytí (Inter-being) založil vietnamský mnich Thich Nhat Hanh a do jeho pravidel vtělil jádro Budhhova učení. Nejsou to příkazy, ale spíš doporučení či předsevzetí, jak způsobovat sobě i druhým co nejméně trápení. Pokud je nedodržíme nemusíme se cítit provinile. Můžeme si ale pečlivě všímat, jaké důsledky přináší dodržování či nedodržování těchto předsevzetí nám a lidem kolem nás.

Celý text předsevzetí v češtině ...

 

 Součástí předsevzetí Řádu soubytí je mimo jiné: Nezbožňovat a nelpět na názorech a ideologiích, včetně buddhistických. Nevnucovat názory druhým, ale soucitným rozhovorem pomáhat druhým vzdát se fanatizmu a omezenosti. Nevyhýbat se utrpení, ale ani ho zbytečně nevyhledávat. Neshromažďovat bohatství, nepovažovat za smysl života slávu, bohatství, rozkoš. Nezadržovat v sobě nenávist, ale snažit se jí porozumět a přeměnit na soucit. Nelhat, nešířit neověřené informace, vážit slova. Neživit se povoláním, které škodí lidem či přírodě, vybrat si povolání, které umožňuje realizovat ideál soucitu. Nezabíjet, nedopouštět, aby zabíjeli druzí, chránit život. Nepřivlastňovat si, co patří jiným. Uctivě zacházet s vlastním tělem, neoddělovat sexualitu od lásky, být si vědom odpovědnosti spojené s přivedením nové bytosti na svět.

 

Tags: