Recenze: Nenásilná komunikace v praxi

„Nenásilná komunikace v praxi“ přináší přepisy rozhovorů ze seminářů Marshalla Rosenberga, které simulují reálné interakce mezi lidmi. Zároveň jsou tyto interakce prokládány komentáři, které vysvětlují proč je právě takový způsob komunikace efektivní a propojují tak praktickou ukázku s teoretickým kontextem.

Takový formát knihy mi přijde nesmírně užitečný pro ty, kteří se již učí nenásilnou komunikaci (dále jen NK) zapojovat do svého života. V první kapitole najdete krátký přehled NK, nicméně pro Ty, kteří se NK teprve seznamuji bych doporučil již dříve vydanou knihu  "Nenásilná komunikace". Mnoho informací o NK najdete i na tomto webu.

V několika dalších tematicky zaměřených kapitolách najdeme příklady konkrétní komunikace a řešení konfliktů v oblasti partnerských vztahů, vyrovnání se s minulými křivdami, zvládání (a prospěšné využívání) hněvu, výchovy dětí i praktické spirituality. Pro podrobnější popis jednotlivých kapitol doporučuji recenzi Petra Sucháčka.

NK není jen o komunikaci. Rosenberg představuje NK jako životní styl nebo postoj k životu, který nabízí místo posuzování a obviňování (včetně obviňování sebe sama) respektující a empatický zájem. Zájem o to, co prožíváme, pochopení, co potřebujeme a konkrétní návrhy, jak naplnit potřeby všech. Cílem jsou zdravé vztahy, ve kterých je nám spolu dobře.

 

Marshall Rosenberg: Nenásilná komunikace v praxi, vydal Portál v roce 2020

Vedle konkrétních, praktických příkladů, jak se nenechat vtáhnout do vzájemných útoků, výčitek a obran, nabízí i hlubší pochopení společenských kořenů agrese:

"Pokud jsou lidé vychováváni v autoritativní kultuře, ... tak když prožívají velké trápení a naléhavou potřebu, neumějí to vyjádřit jinak než nadávkami. ... Kořenem násilí - ať už máme na mysli verbální, psychické nebo fyzické násilí mezi mužem a ženou, rodiči, dětmi nebo mezi národy - jsou lidé, kteří nevědí, jak navázat kontakt se svým nitrem. Místo toho je učili, že tam venku jsou ničemové a zlí lidé, kteří jsou příčinou problému. ... Právě proto jsou lidé používající nenásilnou komunikaci odhodláni slyšet za každou nadávkou bolest a nenaplněnou potřebu …"

Na jiném místě Rosenberg pokračuje: "Je dar, pokud sdělení přijímáme empaticky, nesoudíme a navážeme kontakt s tím, co je v druhém člověku živé."

Pro ty , kteří se zajímají o mindfulness, jsou zajímavé pasáže, kde Rosenberg vysvětluje, jak je schopnost používat NK založena na uvědomění si našich záměrů, zpomalení a zaměření pozornosti na přítomnost:

"Nejdůležitější je to, čemu říkám jasný spirituální záměr (spiritual clarity) - jasně si uvědomit jakým způsobem chci navazovat s lidmi kontakt. Jak to dělám? ... Někdo tomu říká meditace, modlitba, zastavení a zpomalení - říkejte tomu, jak chcete. Já sám se musím každý den několikrát zastavit, abych si to připomněl a zkontroloval, co mi běží hlavou. Nehoní se mi hlavou odsuzování? Myslím v souladu s nenásilnou komunikací?"

...

"Pokud chceme léčit sebe sama i druhé, je třeba zaměřit pozornost na to, co je ve mě živé právě teď. Pokud mluvíte o minulosti, řekněte nejvýš pět slov, ne víc, např.: "Když jsi mne opustil .." nebo "Když jsi mne udeřil ..." První fáze léčení zahrnuje empatii s tím, co je živé v přítomnosti ve vztahu k tomu, co se stalo."

Na konec bych s Vámi chtěl sdílet jedno velké zklamání a tím je český překlad, který často vede k nejasnostem a nedorozumění. Na mnoha místech, která mi neseděla, jsem se po náhledu do originálu nestačil divit (viz Living Non-violent Communication, Sounds True, 2012). Abych Vás neunavoval vyberu jen dvě ukázky.

  1. V originále jsou lidé, kteří používají NK (v originále NVC) označováni praktickou zkratkou "NVCer". Překladatelka použila překlad "stoupenci nenásilné komunikace", který může navozovat dojem, že NK je nějaká politická či náboženská organizace, která ostře odlišuje své "stoupence" a "ty ostatní" - což je samozřejmě proti smyslu NK, která se snaží lidi navzájem propojovat.
  2. Rosenberg rozlišuje mezi sympatií (sympathy) a empatií (empathy). Sympathy je někde přeložena jako sympatie a někdy jako soucit. V kontextu nenásilné komunikace znamená sympatie neregulované prožívání podobných pocitů, jaké má druhý člověk, takže hrozí, že mne pocity druhého zaplaví, že je nedokáži unést. Sympatie v tomto významu není na rozdíl od empatie efektivní způsob, jak druhým pomáhat. Soucit (compassion) je naopak velmi blízký empatii. Je to schopnost rozumět pocitům svým i druhého člověka a zároveň zůstat stabilní a doprovázet druhého, i když prožívá extrémně intenzivní pocity. Rosenberg sám někdy označoval NK jako "Language of compassion".

Rád bych věřil, že kvalita překladu není výsledkem nedbalosti překladatelky (a korektur), ale spíše faktu, že se v tématu NK neorientuje. Je pro mne opravdu důležité, aby knížky o NK, mindfulness nebo o jakémkoliv seberozvojovém tématu byly pro české čtenáře srozumitelné. Proto bych rád apeloval na česká vydavatelství, aby zadávali překlad lidem, kteří se v tématu knihy opravdu dobře orientují a přečetli si relevantní české překlady.

Tags: