Předsevzetí Řádu soubytí

Thich Nhat Hanh - zakladatel Řádu soubytí

 

 1. Nezbožňujte ani nebuďte připoutaní k jakémukoli učení, teorii nebo ideologii, včetně buddhistických. Všechny systémy myšlení jsou jen vodítka; nepředstavují absolutní pravdu.

 2. Nemyslete si, že poznání, které nyní máte je neměnné, že je to absolutní pravda. Nebuďte omezení a připoutaní k dnešním názorům. Učte se a praktikujte nepřipoutanost k názorům, abyste byli otevřeni k názorům jiných. Pravda se nachází v životě a ne pouze v konceptuálním poznání. Buďte připraveni učit se po celý život a neustále pozorujte realitu v sobě a ve světě.

 3. Nenuťte druhé, včetně dětí, žádným způsobem, autoritou, hrozbami, penězi, propagandou nebo dokonce i výchovou přijmout své názory. Naproti tomu soucitným rozhovorem pomáhejte druhým vzdát se fanatizmu a omezenosti.

 4. Nevyhýbejte se utrpení a nezavírej před ním oči. Neztrácejte vědomí existence utrpení ve světském životě. Hledejte všechny cesty, jak být s těmi, kdo trpí, včetně osobních kontaktů a návštěv, obrazů, zvuku. Těmito prostředky umožňujte, aby sis ty i druzí uvědomovali realitu utrpení ve světě.

 5. Neshromažďujte bohatství, zatímco milióny hladoví. Nepovažujte za cíl svého života slávu, zisk, bohatství nebo smyslové rozkoše. Žijte prostě a dělte se o čas, energii a materiální zdroje s potřebnými.

 6. Nezadržujte hněv nebo nenávist. Jakmile se objeví, praktikujte meditaci soucitu, abyste lépe pochopili osoby, které hněv nebo nenávist způsobily. Naučte se pohlížet na ostatní bytosti soucitnýma očima.

 7. Nenechte se pohltit zábavou a rozptylovat drobnostmi. Naučte se všímavému dýchání, abyste udrželi pospolu tělo a mysl a rozvíjeli soucit a porozumění.

 8. Nevyslovujte slova, která mohou vyvolat nesváry a způsobit rozpad společenství. Vynasnažte se usmířit a vyřešit každý konflikt, byť sebemenší.

 9. Nemluvte nepravdu z důvodů osobního zájmu nebo abyste imponovali lidem. Nevyslovujte slova, jež mohou vyvolat rozkol a nenávist. Nešiřte informace, nevíte-li, jsou-li pravdivé. Nekritizujte a neodsuzujte věci, jimiž si nejste jisti. Mluvte pravdivě a konstruktivně. Mějte odvahu hovořit o nespravedlnosti, bez ohledu na to, že to může ohrozit vaši bezpečnost.

 10. Nevyužívejte buddhistické společenství k osobním zájmům nebo zisku a nepřeměňujte je v politickou stranu. Náboženské společenství musí však mít jasné stanovisko vůči útlaku a nespravedlnosti, a musí se pokoušet změnit situaci, aniž by se angažovalo v konfliktech.

 11. Neživte se povoláním, které škodí lidem a přírodě. Neinvestujte do společností, které zbavují druhé šance k životu. Vyberte si povolání, které vám umožní realizovat ideál soucitu.

 12. Nezabíjejte. Nedopusťte, aby byli zabíjeni druzí. Hledejte každou možnost, jak chránit život a jak zabránit válce.

 13. Nepřivlastňujte si nic, co patří jiným. Respektujte vlastnictví druhých, ale braňte jim obohacovat se na utrpení lidí nebo jiných bytostí.

 14. Nezacházejte špatně se svým tělem. Naučte se nakládat s ním uctivě. Nenahlížejte na své tělo jako na pouhý nástroj. Šetřte životní energie (sexuální, dechovou, duchovní) na realizaci Cesty. Projevy sexuality nesmí být bez lásky a odpovědnosti. V sexuálním vztahu si buďte vědomi příštího utrpení, které byste mohli způsobit. Abyste chránili štěstí druhých, respektujte jejich práva a závazky. Buďte si plně vědomi odpovědnosti, s níž je spojeno přivedení nové bytosti na svět. Meditujte o světě, na který ji přivádíte.

 

Nhat Hanh, Thich, Mír v nás, s.121-135, Bratislava, CAD Press, 1992, 155 s.