Seznam pocitů

Jak se cítíme, když naše potřeby ,jsou' uspokojeny
aktivní
báječně
bez dechu
bezpečně
bezstarostně
bujaře
cítíme důvěru
cítíme naději
cítíme úlevu
citlivě
čile
dojati
fajn
fascinovaně
hezky
hrdě
inspirovaní
jistě
klidně
láskyplně
nádherně
nadšeně
naplnění
napnutí
neklidní
nespoutaní
netrpěliví
nevázaně
odhodlaně
odpočinutí
odvážně
ohromeně
okouzleně
oproštěně
optimisticky
oslněni
osvěženi
osvobozeně
oživeni
plni energie
plni chuti
plni něhy
plni síly
pobaveně
podníceni
pohlceni
pohnutě
poklidně
posíleni
potěšeni
povzbuzeni
prima
prospěšní
přátelsky nakloněni
překrásně
překvapeně
přešťastně
příjemně
pyšně
radostně
rozdováděně
rozjařeně
rozjásaně
rozpustile
rozradostněně
rozrušeně
rozveseleně
rozzářeně
silně
sdílně
sebejistě
senzačně
skvěle
slastně
slibně
spokojeně
svobodně
šťastně
u vytržení
účastně
udiveně
uchváceně
uneseně
uspokojeně
uvolněně
užasle
úžasně
užitečně
v dobré náladě
v pohodě
vášnivě
vděčně
vesele
ve střehu
vítězoslavně
volně
vroucně
vřele
vyrovnaně
vzpruženě
vzrušeně
zamilovaně
zaujatě
zúčastněně
zvědavě
živě


Jak se cítíme, když naše potřeby ,nejsou' uspokojeny
apaticky
bezbranně
beznadějně
bídně
cítíme paniku
cítíme lítost
cítíme obavy
depresivně
deprimované
dopáleně
dotčeně
duchem nepřítomně
frustrovaně
hanebně
hrozně
chladně
indiferentně
labilně
lhostejně
líně
marně
mdle
melancholicky
mizerně
mrzutě
nabručeně
nakvašeně
nanicovatě
napnutě
nasupeně
naštvaně
nedůtklivě
nedůvěřivě
neklidně
neochotně
nepoctivě
nepohodlně
nepokojně
nerozhodně
nerudně
nervózně
nespokojeně
nešťastně
netečně
netrpělivě
nevraživě
nevrle
nezúčastněně
nostalgicky
ochable
ochromeně
opuštěně
osaměle
ospale
otráveně
otupěle
pasivně
pesimisticky
podezíravě
podrážděni
pokořeni
popleteni
popuzeni
protivně
provinile
přecitlivěle
překvapeně
raněni
rozčarováni
rozčileni
rozháraně
rozhněvaně
rozhořčeně
rozladěně
rozmrzele
rozpačitě
rozrušeně
roztěkaně
roztrpčeni
roztržitě
rozzlobeni
rozzuřeni
skepticky
sklesle
sklíčeně
slabě
smutně
stísněně
strašně
strnule
šokované
špatně naladěni
tesklivě
tíživě
uboze
unaveně
ustaraně
utahaně
uvedeni do rozpaků
úzkostně
váhavě
vlažně
vyburcovaní
vyčerpaní
vyděšení
vydráždění
vylekaní
vynervovaní
vyplašení
vysílení
vystrašení
vyvedeni z rovnováhy
vzbouření
vznícení
zahanbení
zahořklí
zaražení
zarmoucení
zasmušile
závistivě
zbaveni iluzí
zdeptaní
zdráhavě
zdrcení
zhnusení
zklamaní
zlostně
zmatení
znechucení
zneklidnění
znepokojení
znudění
zoufale
zviklaně
žalostně
žárlivě
Převzato z knihy M. Rosenberga Nenásilná komunikace